พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร
ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
023720228
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เทอม / ปี :
/
เลขประจำตัว หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
023720228
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า