พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร
ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
042-721181
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เทอม / ปี :
/
เลขประจำตัว หรือ รหัสบัตรประชาชน หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
042-721181
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ